Rancher容器化部署消息队列RabbitMQ

DBC 1.5K 0
经典配置
docker run -d --hostname rabbit_host1 --name rabbitmq1 -p 15672:15672 -p 5672:5672  -e RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin -e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=xdclass.net168  --privileged=true -v /usr/local/rabbitmq/1/lib:/var/lib/rabbitmq -v /usr/local/rabbitmq/1/log:/var/log/rabbitmq rabbitmq:management

卷的内容就是-v 后面的内容 一共有三个位置,不要忘记了

Rancher容器化部署消息队列RabbitMQ插图

发表评论 取消回复
表情 图片 链接 代码

分享